• Obwieszczenie Dyrektora RZGW SZ.RUZ.4210.121.2023.DK
  752 KB
 • Obwieszczenie
  1 MB
 • Zapytanie ofertowe
  320 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie
  309 KB
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020
  239 KB
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  136 KB
 • Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  286 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  173 KB
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",
  553 KB
 • Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.
  344 KB
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".
  1 MB
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”
  4 MB
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  186 KB
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku".
  549 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.
  430 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.
  413 KB
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2020 dot. „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, w m. Pękanino, działka nr 51, obręb Pękanino, Gmina Białogard.
  80 KB
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  134 KB
 • Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  484 KB
 • Informacja o zmianie terminów wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej
  97 KB
 • SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
  1 MB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
  416 KB
 • Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.
  651 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 78 Sadkowo
  50 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 155 Lubiechowo
  48 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu mat. dowodowego - dz. 160 obr. Lubiechowo
  53 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 159 obr. Lubiechowo
  49 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 162 obr. Lubiechowo
  50 KB
 • Obwieszczenie
  366 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  478 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.
  425 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.
  418 KB
 • UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.
  1 MB
 • UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.
  4 MB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX.
  416 KB
 • Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 27.10.2020
  442 KB
 • Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 30.10.2020
  332 KB
 • Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 13.11.2020
  655 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX
  419 KB
 • UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.
  332 KB
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ ODBIÓR I ZŁOMOWANIE ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH
  907 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681.
  415 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681
  414 KB
 • Zarządzenie starosty
  294 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.
  419 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.
  420 KB
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  2 MB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.
  425 KB
 • SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
  3 MB
 • Informacja dotycząca prowadzonego postępowania, w formie zapytania ofertowego, o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  237 KB
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  2 MB
 • "Informacja dot. Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"
  382 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.
  421 KB
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do "Wykonania UPUL oraz ISL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2032 r."
  392 KB
 • Informacja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków
  261 KB
 • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białogardzie
  362 KB
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  819 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości- samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rejestracyjnym ZK 12530
  420 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości- samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rejestracyjnym ZK 12530.
  413 KB
 • Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych
  836 KB
 • Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31grudnia 2031 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Białogardzkiego w obrębach: Kościernica, Żytelkowo, Buczek (gmina Białogard), Bukówko, Motarzyn, Osówko (gmina Tychowo)
  2 MB
 • Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  797 KB
 • Powołanie komisji
  1 MB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Toyota Yaris o nr rejestracyjnym ZK 7837F.
  414 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Toyota Yaris o nr rejestracyjnym ZK 7837F.
  402 KB
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  1 MB
 • Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  348 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Seat Cordoba o nr rejestracyjnym ZBI 20075.
  409 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Seat Cordoba o nr rejestracyjnym ZBI 20075.
  412 KB
 • Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
  258 KB
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  2 MB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie
  386 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie
  469 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie
  462 KB
 • Zawiadomienie z otwarcia ofert dot. „Wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”
  401 KB
 • Informacja o wyborze wykonawcy sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  364 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZDR 76AS.
  394 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rejestracyjnym ZKO 70RM.
  417 KB
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
  1 MB
 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białogardzie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie
  469 KB
 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie
  460 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rejestracyjnym ZKO 70RM.
  412 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZDR 76AS.
  421 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym ZK 9921E
  419 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym GS 88273.
  417 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym ZK 9921E.
  421 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki VW Passat o nr rejestracyjnym GS 88273.
  423 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Honda Civic o nr rejestracyjnym ZK 86JH.
  417 KB
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku”.
  5 MB
 • Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku.
  1 MB
 • Nabór wniosków w ramach Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  279 KB
 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych.
  725 KB
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku”.
  353 KB
 • Ogłoszenie o naborze do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  775 KB
 • Aktualizacja ogłoszenia o naborze do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 12.01.2023 r.
  775 KB
 • Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/doc/
  11 KB
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  1 MB
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 222/2 o pow. 0,0389 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej.
  544 KB
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 143/2 o pow. 0,0110 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Anny Janickiej - Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej".
  60 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 222/2 o pow. 0,0389 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej
  35 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 143/2 o pow. 0,0110 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Anny Janickiej - Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej.
  321 KB
 • Lista wyników otwartego konkursu ofert.
  291 KB
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, stanowiącą działki o numerach 290/2 o pow. 0,1179 ha oraz 292/2 o pow. 0,0888 ha, które na dzień wydania decyzji stanowiły współwłasność Pani Danuty Trąbały (zmarłej 8 sierpnia 2020 roku), przejęte na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez zabudowę drogi rowerowej".
  547 KB
 • Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Białogardzkiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewidencyjną numer 222/2 o pow. 0,0389 ha, położną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino na rzecz nieustalonych spadkobierców Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku)
  2 MB
 • Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Białogardzkiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewidencyjną numer 143/2 o pow. 0,0110 ha, położną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino na rzecz nieustalonych spadkobierców Anny Janickiej-Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku)
  230 KB
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.
  2 MB
 • ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych Zaspy Małe
  545 KB
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: motocykl SUZUKI RF900R o nr rejestracyjnym ZKL 48GG
  409 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku
  404 KB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działki o numerach 290/2 o pow. 0,1179 ha i 292/2 o pow. 0,0888 ha, przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego na podstawie decyzji Starosty Białogardzkiego nr 01/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej", która na dzień wydania ww. decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku).
  323 KB
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 20/1, gm. Tychowo po zmarłej właścicielce Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.
  326 KB
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 40 Miasto Białogard po zmarłych właścicielach Józef i Józefa Tomiałojć, po których nie są znani spadkobiercy.
  333 KB
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 50 obr. 0068 Rogowo , gmina Białogard, która stanowi współwłasność Zdzisława Radaszewskiego, po którym nie są znani spadkobiercy.
  315 KB
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: motocykl SUZUKI RF900R o nr rejestracyjnym ZKL 48GG
  409 KB
 • Informacja o wyborze wykonawcy sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu zalesionego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, położonego na terenie Powiatu Białogardzkiego, w obrębie Dzięciołowo, gm. Tychowo o powierzchni 1,84 ha
  335 KB
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 77 Moczyłki, po zmarłym Stanisławie Kacprzaku, po którym na dzień dzisiejszy nie są znani spadkobiercy, a postępowanie spadkowe zostało zawieszone
  332 KB
 • Ogłoszenie PGW Wody Polskie
  295 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 20/1 Dobrowo, po zmarłej Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.
  388 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 40 Miasto Białogard, po zmarłych właścicielach Józef i Józefa Tomiałojć, po których nie są znani spadkobiercy.
  393 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 50 obr. 0068 Rogowo , gmina Białogard, która stanowi współwłasność Zdzisława Radaszewskiego, po którym nie są znani spadkobiercy.
  1 MB
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działka nr 20/1, położona w obrębie ewidencyjnym 0033 Dobrowo, gmina Tychowo po zmarłej Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.
  356 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dot. wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działka nr 77, położona w obrębie ewidencyjnym 0067 Moczyłki, gmina Białogard, po zmarłym Stanisławie Kacprzaku, po którym nie są znani spadkobiercy.
  335 KB
 • Decyzja o ograniczeniu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym.
  3 MB
 • Ogłoszenie Starosty Białogardzkiego o zamiarze nabycia nieruchomości gruntowej
  399 KB
 • Obwieszczenie Dyrektora RZGW
  702 KB
 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem od Zamawiającego wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych przeznaczonych do likwidacji ( złomowania )
  770 KB
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  770 KB
 • O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku
  1 MB
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania, działka nr 74, 0067 Moczyłki, po zmarłych Andrzeju i Sławomirze Lisowskich
  353 KB
 • Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie
  695 KB
 • Otwarty konkurs ofert - nabór do komisji konkursowej 2024
  196 KB
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZWKZ w Szczecinie
  456 KB
 • Obwieszczenie z dnia 5 marca 2024 Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie PGWWP o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga "Garnki" Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 46/A9 75-020 Koszalin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  674 KB
 • Obwieszczenie z dnia 5 marca 2024 Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w sprawie zawiadomienia o terminie oględzin w związku z trwającym postępowaniem adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga "Garnki" Sp. z o.o.
  536 KB
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji: SK.ZUZ.4210.7.2024.PM z dnia 23.04.2024 dla Ośrodka Hodowli Pstrąga "Garnki" Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 46/A9 75-020 Koszalin
  3 MB