Status prawny

Starostwo jest jednostką organizacyjną Powiatu, przy pomocy której organy Powiatu oraz Starosta wykonują zadania publiczne należące do właściwości Powiatu:

1.      własne, wynikające z:

a.       ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

b.      innych ustaw,

2.      z zakresu administracji rządowej:

a.       wynikające z ustaw wymienionych w pkt 1 lit. b,

b.      przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

3.      przyjęte na podstwie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z Województwem Zachodniopomorskim.