• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    27 KB

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

1.      uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2.      wglądu do dokumentów urzędowych,

3.      dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1.      ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2.      udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

3.      wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.