Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym         w Białogardzie - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym    i innych środkach komunikowania się, (Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej          i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej                  z następujących form:

  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 094 – 312 09 00,

  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i doręczając go osobiście do sekretariatu Starostwa lub przesyłając mailem na adres:  starosta@powiat-bialogard.pl lub faksem na nr: 094 312 09 11

  • Formularz zgłoszeniowy
    30 KB