Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • gospodarowanie mieniem Powiatu,
  • wykonywanie budżetu Powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa.

W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie Radzie. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Skład Zarządu Powiatu

 

StarostaPiotr Pakuszto
WicestarostaDominik Kołodziejski
Członkowie Zarządu:Bogusław Stanczewski
Jerzy Żuk
Etatowy - Tomasz Hynda