Przejdź do treści

Uchwała nr XXXVI/220/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie podjęcia przez Powiat Białogardzki współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

432 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXXVI/221/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie podjęcia przez Powiat Białogardzki współdziałania z organizacją pozarządową – Fundacją Nauka dla Środowiska w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,

436 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXXVI/222/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXXVI/223/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

3.2 MBPobierzPodgląd pliku