Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

6.0 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

13.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób

248 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

266 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

259 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót

732 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ

268 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

0.9 MBPobierzPodgląd pliku