Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

6.7 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

13.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

267 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

260 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy

41 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

22 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

491 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IZR.272.8.2020

544 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ IZR.272.8.2020

343 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

819 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ 2

500 KBPobierzPodgląd pliku