Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

6.4 MBPobierz

SIWZ

13.8 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

48 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania

287 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

266 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób

241 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

240 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy

190 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

262 KBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

258 KBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót

5.5 MBPobierz

Zał. Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy

12.9 MBPobierz

Zał. Nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

21 MBPobierz

Zapytania do SIWZ + Odpowiedzi

1.1 MBPobierz

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

162 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

301 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze ofert

397 KBPobierz