Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

4.8 MBPobierz

SIWZ

9.5 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

63 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

36 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

31 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wykaz punktów poboru

448 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw

36 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

31 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

36 KBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

1.1 MBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - Pełnomocnictwo

1.0 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

237 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

342 KBPobierz