Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

6.1 MBPobierz

SIWZ

580 KBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

48 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania

37 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

31 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób

33 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

36 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy

31 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

36 KBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

256 KBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót

473 KBPobierz

Zał. Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa -projekt wykonawczy

3.1 MBPobierz

Zał. Nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

743 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

233 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

359 KBPobierz