Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

610 KBPobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9.5 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza_oferty

59 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ -_Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z_postępowania

37 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o_spełnianiu warunków udziału w_postępowaniu

32 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o_przynależności lub braku_przynależności do grupy_kapitałowej

32 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania_podmiotu trzeciego

36 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób

32 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór_umowy

144 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

1.3 MBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w częściach

805 KBPobierz

Ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą - Psycholog

205 KBPobierz

Ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą - Radca Prawny

214 KBPobierz

Ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą - Mediator

205 KBPobierz