Przejdź do treści

Ogłszenie o zamówieniu

113 KBPobierz

SIWZ

738 KBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

49 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania

36 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

29 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób

35 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

36 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

30 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

35 KBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ- Wzór umowy

317 KBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót

497 KBPobierz

Zał. Nr 10 do SIWZ - koncepcja programowo-przestrzenna wraz z technologią oraz projekty budowlane

5.2 MBPobierz

Zał Nr 11 do SIWZ - STWiOR

188 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

203 KBPobierz

Zmiana SIWZ

126 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

125 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

207 KBPobierz