Przejdź do treści

Uchwała nr 1/2019 z 2 stycznia 2019 w sprawie powołania likwidatora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie,

330 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 2/2019 z 2 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego

580 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 3/2019 z 2 stycznia 2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019,

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 4/2019 z 2 stycznia 2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 - 2027.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/2019 z 10 stycznia 2019 w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych,

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/2019 z 10 stycznia 2019 w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym 2019 zaliczek pracownikom jednostki.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/2019 z 10 stycznia 2019 w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

267 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 8/2019 z 10 stycznia w sprawie ustalenia klas dla dróg powiatowych w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie,

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 9/2019 z 10 stycznia w sprawie ustalenia wysokości kwot wypłaconych na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i wychowanka placówki niepublicznej do czasu otrzymania przez Powiat Białogardzki metryczki subwencji na rok budżetowy 2019

860 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Białogardzie w 2019 roku.

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/2019 z 24 STYCZNIA 2019 W SPRAWIE przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2018.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/2019 Z 24 STYCZNIA 2019 W SPRAWIE zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/2019 z 31 stycznia 2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektów.

342 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/2019 z 7 lutego 2019 w sprawie opinii do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białogard na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026.

44 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/2019 z 22 lutego 2019 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

645 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/2019 z 22 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację UZ zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku,

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/2019 z 28 lutego 2019 r.w sprawie zmian budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/2019 z 7 marca 2019 w sprawie powołania Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

310 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 19/2019 z 14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu przez Starostę Białogardzkiego

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 20/2019 z 14 marca 2019 r.w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie w przypadku jego nieobecności.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 21/2019 z 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 22/2019 z 14 marca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 23/2019 z 28 marca 2019 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na rzecz najemcy.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 24/2019 z 28 marca 2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2018,

41 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 25/2019 z 28 marca 2019 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białogardzkiego za rok 2018.

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zarządu Nr 26/2019 z 29 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 27/2019 z 4.04.2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Powiat Białogardzki prawa własności w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 219/4, położonej w obr. 0004 m. Karlino, w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej.

249 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 28/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 29/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”.

35 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 30/2019 z 18 kwietnia 2019 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w związku ze zmianą kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok,

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 31/2019 z 18 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 32 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc.

396 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 33/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019 z dnia 7 maja 2019 r.

844 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 34/2019 z 16 maja 2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc.

335 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 35 2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 36/ 2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

286 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 37/ 2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2019

25 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 38/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

624 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 39/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pała II w Białogardzie.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zarządu Nr 40/2019 z 18 czerwca 2019 r.

249 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 41/2019 z 18 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Białogardzkiego.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 42/2019 z 18 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 43/2019 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

852 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 44/2019 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 45/2019 z dnia 8 lipca 2019 w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 46 z dnia 11 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełn.pdf

266 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 47/2019 z dnia 11 lipca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie.

739 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 48 2019 z dnia 11 lipca 2019 w sprawie powołania likwidatora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Białogardzie

280 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 49 2019 z dnia 11 lipca 2019 r w sprawie zwrócenia się do Rady Miejskiej Białogardu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Adamem Wegnerem

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - Uchwała Nr 49/2019

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie nr 50/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Roberta Brzozowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

271 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie nr 51/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Wojciecha Wudarczyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

274 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie nr 52/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Anny Jasińskiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

269 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Nr 53/2019 z 26 lipca 2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

243 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 54 2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi na kategorii dróg gminnych

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 55 2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi na kategorii dróg gminnych

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 56 2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi na kategorii dróg gminnych

182 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 57 2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi na kategorii dróg gminnych

193 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 58 2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będą szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Białogardzki

287 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 62/2019 z 19 sierpnia 2019 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia dróg gminnych i wyłączeniu ich z użytkowania.

189 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 63/2019 z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2019 r.

40 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 64/2019 z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2019 r.

17.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 65/2019 z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 66/2019 z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie

243 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 67/2019 z 5 września 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwałę Nr 68/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 69/2019 z 5 września 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

257 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

213 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 71/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 72/2019 z dnia 27 września 2019 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 73/2019 z dnia 27 września 2019 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 - 2027.

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 74/2019 z 3 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego w okresie od 01.01.2020 r.

285 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 75/2019 z 17 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 76/2019 z 17 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wysokości kwot wypłacanych w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu branżowa szkoła I stopnia na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, zagrożonego niedostosowaniem społecznym na rok 2019

412 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 77/2019 z 17 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 78/2019 z 17 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Domu Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Białogardzie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białogardzkiego.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 79/2019 z 31 października 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 80/2019 z 5 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie zmieniającą uchwałę w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.

418 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

35 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 84/2019 z 18 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Białogardzkiego

294 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 85/2019 z 18 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego Powiatu Białogardzkiego w roku z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 86/2019 z 18 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku”.

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 87/2019 z 21 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie w przypadku jego nieobecności

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 88/2019 z 21 listopada 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

272 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 89/2019 z 29 listopada 2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”

355 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Białogardzki

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku”

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 95/2019 z 12 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2019 r.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 96/2019 z 12 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku”

526 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 97/2019 z 12 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wysokości wypłacanych kwot dotacji na jednego ucznia z nauczaniem domowym w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu liceum ogólnokształcące na rok 2019, w których Zamawiającym jest Powiat Białogardzki

270 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 98/2019 z 12 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie do dokonywania w imieniu Powiatu Białogardzkiego czynności faktycznych i prawnych w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze” w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Osi priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Cel tematyczny: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

772 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie waloryzacji stawki opłaty za nieruchomości oddane w użytkowanie Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie.

246 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 101/2019 z 30 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2019

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 102/2019 z 30 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019

3.6 MBPobierzPodgląd pliku