Przejdź do treści

Uchwała Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

172 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym 2020 zaliczek pracownikom jednostki

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

261 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/2010 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2019.

513 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/2010 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot wypłacanych na jednego ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i wychowanka placówki niepublicznej do czasu otrzymania przez Powiat Białogardzki metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2020.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2019,

300 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”,

338 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy-Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie w 2020 roku,

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 12/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu

301 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag - Dunowo Sp. z o.o.

361 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/2020 z 12 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/2020 z 19 marca 2020 w sprawie wyrażenia inicjatywy Zarządu Powiatu w Białogardzie dotyczącej ufundowania tablicy upamiętniającej osobę Stefana Strzałkowskiego oraz woli jej umiejscowienia na ścianie frontowej budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

192 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/2020 – w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

40 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/2020 – w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

6.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/2020 z 19 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej

564 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1171Z Kościernica - Pomianowo

388 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

679 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie nr 22/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1171Z Kościernica-Pomianowo

321 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej zasad korzystania z określonych dróg powiatowych Powiatu Białogardzkiego

213 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Białogardzkiego, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/2020 z 9 kwietnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dotyczących zadań związanych z COVID-19

479 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 29/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych

323 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 30/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

326 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 31/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 32/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do programu „Wracamy do pracy z CIS w Białogardzie”

238 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 33/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

207 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

194 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 36/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opinii o pozbawieniu drogi powiatowej i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

236 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

496 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 38/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 39/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Białogardzie".

284 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 40/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 28 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w związku ze zmianą kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 r.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 41/2020 z 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

30 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie

404 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 43/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 44/2020 Zarządu Powiatu z 18 czerwca 2020 r. w Białogardzie w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 45/2020 z 26 czerwca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 46/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i wyłączeniu ich z użytkowania,

201 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 47/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i wyłączeniu ich z użytkowania.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 48/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg niezaliczonych do żadnej kategorii dróg gminnych.

295 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 49/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 50/2020 z dnia 23 lipca 2020 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, dla ucznia z zaburzeniami psychicznymi kształcącego się poza szkołą lub w nauczaniu domowym w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu liceum ogólnokształcące na rok 2020

275 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 51/2020 z 30 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

221 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 52/2020 z 30 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

220 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 53/2020 z 6 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 46/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 16 lipca 2020 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i wyłączeniu ich z użytkowania

207 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 54/2020 z 6 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w przedmiocie zmiany Uchwały nr 50/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, dla ucznia z zaburzeniami psychicznymi kształcącego się poza szkołą lub w nauczaniu domowym w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu liceum ogólnokształcące na rok 2020

351 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 55/2020 z 6 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

245 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 56/2020 z 6 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 57/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie,

444 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 58/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałow planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białoagrdzkiego na rok 2021,

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 59/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały 59/2020 - realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2020 r.

40 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 60/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.,

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały 60/2020 - informację o kształtowaniu się WPF PB za I półrocze 2020 r.

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 61/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 62/2020 z 20 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w przedmiocie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.

189 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 63/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną (typ A i B),

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 64/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie.

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 65/2020 z 31 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 66/2020 z 31 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. "

278 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 67/2020 z 10 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław - gm. Tychowo".

207 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 68/2020 z 10 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 69/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 70/2020 z 25 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w przedmiocie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 71/2020 z 25 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, będących młodocianym pracownikiem realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, kształcącego się w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu szkoła branżowa I stopnia na rok 2020.

437 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 72/2020 z 30 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 73/2020 z 30 września 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027.

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 74/2020 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie stawek czynszu za dzierżawę lub najem obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego

236 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 75/2020 z 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 76/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białogardzkiego w 2021 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/2020 z dnia 15 października 2020 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku”

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 78/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 79/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie z Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie i utworzenie filii liceum w Tychowie.

254 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 80/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 81/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2021.

36 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 82/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 - 2027.

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 83/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie waloryzacji stawki opłaty za nieruchomości oddane w użytkowanie Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie.

250 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 84/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie Sp. z o.o.

702 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 85/2020 z dnia 19 listopada 20202 roku w sprawie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Tychowo.

699 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 86/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku"

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 87/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 88/2020 z 26 listopada 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 89/2020 z 26 listopada 20220 r.

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 90/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

332 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 91/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 92/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania likwidatora Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie

280 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 93/2020 z 14 grudnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwałę Nr 94/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 95/2020 z 22 grudnia 2020 roku Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. (nr rej. 1227) polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową”

336 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku