Przejdź do treści

Uchwała Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

172 KBPobierz

Uchwała Nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym 2020 zaliczek pracownikom jednostki

195 KBPobierz

Uchwała Nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

261 KBPobierz

Uchwała Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020

3.3 MBPobierz

Uchwała Nr 5/2010 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2019.

513 KBPobierz

Uchwała Nr 6/2010 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot wypłacanych na jednego ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i wychowanka placówki niepublicznej do czasu otrzymania przez Powiat Białogardzki metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2020.

1.1 MBPobierz

Uchwała Nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.6 MBPobierz

Uchwała Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2019,

300 KBPobierz

Uchwała Nr 9/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”,

338 KBPobierz

Uchwała Nr 10/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy-Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie w 2020 roku,

5.4 MBPobierz

Uchwała Nr 11/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

0.9 MBPobierz

Uchwała nr 12/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu

301 KBPobierz

Uchwała Nr 13/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag - Dunowo Sp. z o.o.

361 KBPobierz

Uchwała Nr 14/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

1.9 MBPobierz

Uchwała Nr 15/2020 z 28 lutego 202 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr 16/2020 z 12 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr 17/2020 z 19 marca 2020 w sprawie wyrażenia inicjatywy Zarządu Powiatu w Białogardzie dotyczącej ufundowania tablicy upamiętniającej osobę Stefana Strzałkowskiego oraz woli jej umiejscowienia na ścianie frontowej budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

192 KBPobierz

Uchwała Nr 18/2020 – w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

40 MBPobierz

Uchwała Nr 19/2020 – w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

6.0 MBPobierz

Uchwała Nr 20/2020 z 19 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr 21/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej

564 KBPobierz

Uchwała Nr 22/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1171Z Kościernica - Pomianowo

388 KBPobierz

Uchwała Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr 24/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2020 r.

679 KBPobierz

Uchwała Nr 25/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie nr 22/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1171Z Kościernica-Pomianowo

321 KBPobierz

Uchwała Nr 26/2020 z dnia 1 kwietnia2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie a Enertrag Aktingesellschaft dotyczącej zasad korzystania z określonych dróg powiatowych Powiatu Białogardzkiego

213 KBPobierz

Uchwała Nr 27/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Białogardzkiego, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr 28/2020 z 9 kwietnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dotyczących zadań związanych z COVID-19

479 KBPobierz

Uchwała nr 29/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych

323 KBPobierz

Uchwała nr 30/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

326 KBPobierz

Uchwała nr 31/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

1.7 MBPobierz

Uchwała nr 32/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do programu „Wracamy do pracy z CIS w Białogardzie”

238 KBPobierz

Uchwała nr 33/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020

1.5 MBPobierz

Uchwała Nr 34/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

207 KBPobierz

Uchwała Nr 35/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

194 KBPobierz

Uchwała Nr 36/2020 z 14 maja 2020 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opinii o pozbawieniu drogi powiatowej i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

236 KBPobierz

Uchwała Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

496 KBPobierz

Uchwała nr 38/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020.

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr 39/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Białogardzie".

284 KBPobierz

Uchwała Nr 40/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z 28 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w związku ze zmianą kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 r.

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr 41/2020 z 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

30 MBPobierz