Przejdź do treści

Uchwała nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021.

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym 2021 zaliczek pracownikom jednostki.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 3/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 4/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/2021 z 14 stycznia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wysokości kwot wypłacanych na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i wychowanka placówki niepublicznej do czasu utrzymania przez Powiat Białogardzki metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2021

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/2021 z 2 lutego 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia dotacji celowej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych, projektu rozbudowy i przebudowy szpitala w Białogardzie ul. Chopina 29”

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Białogardzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

278 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki za rok 2020

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 11/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy-Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie w 2021 roku.

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 12/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną (typ A i B).

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 13/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie.

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

877 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/2021 z 11 lutego 2021 roku Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Białogardzkiego

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/2021 z 11 lutego 2021 roku Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Białogardzki

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/2021 z 11 lutego 2021 roku Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

559 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/2021 z 18 lutego 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/2021 z 18 lutego 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Białogardzkim na rok 2021

325 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwałę Nr 20/2021 z 26 lutego 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

690 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/2021 z 26 lutego 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, będących młodocianym pracownikiem realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, kształcącego się w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej typu szkoła branżowa I stopnia na rok 2021

455 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/2021 z 4 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/2021 z 4 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie propozycji zaliczenia dróg niezaliczonych do żadnej kategorii do kategorii dróg gminnych

223 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/2021 z 4 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/2021 z 11 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie

203 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/2021 z 11 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białogardzkiego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/2021 z 18 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/2021 z 18 marca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowy Dom Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białogardzkiego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 29/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 30/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

652 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 31/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021,

541 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 32/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020,

44 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 33/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białogardzkiego za rok 2020,

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 34/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

431 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/2021 z 15 kwietnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań

321 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 36/2021 z 15 kwietnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki,

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/2021 z 30 kwietnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców - osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 39/2021 z 30 kwietnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 40/2021 z 30 kwietnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w związku ze zmianą kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2021 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 41/2021 z 6 maja 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

814 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/2021 z 6 maja 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia dotacji celowej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29”

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 43/2021 z 14 maja 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

361 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 44/2021 z 14 maja 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 45/2021 z 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2020.

36 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 46/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 47/2021 z 10 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie z sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców - osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

339 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 48/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

809 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 49/2021 z 17 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

238 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 50/2021 z 17 czerwca 2021 r.Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2020 r.

498 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 51/2021 z 17 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 52/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 53/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wystąpienia do Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z informacją o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

215 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 54/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 55/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

242 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 56/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

261 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 57/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

258 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 58/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

258 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 59/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 60/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

259 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 61/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 62/2021 z 15 lipca 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Staroście Białogardzkiemu do podejmowania jednoosobowo w imieniu i na rzecz Powiatu Białogardzkiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

603 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 63/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

212 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 64/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

656 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 65/2021 z 5 sierpnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 66/2021 z 11 sierpnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie

496 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 67/2021 z 11 sierpnia 2021 r.Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie

550 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 68/2021 z 11 sierpnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychiczno - Pedagogicznej w Białogardzie

493 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 69/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 70/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie planu pracy Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie na rok 2021

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 71/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 72/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2021 r.

42 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 73/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2021 r.

7.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 74/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego,

465 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 75/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 76/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych,

200 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 77/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

205 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 78/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białogardzkiego.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 79/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku w przypadku jego nieobecności.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 80/2021 z 9 września 2021 roku Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2021 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 81/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

708 KBPobierzPodgląd pliku