Przejdź do treści

OR.1710.1.2016 - Protokół z kontroli w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Białogardzkim

1.8 MBPobierz

OR.1710.2.2016 – wystąpienie pokontrolne Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanej w 2015 r. w ramach rozdziału 85202-Domy pomocy społecznej.

6.8 MBPobierz

OR.1710.3.2016 - wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

7.2 MBPobierz

OR.1710.5.2016 - wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.2 MBPobierz

OR.1710.6.2016 - wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadań nałożonych na Powiat Białogardzki przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4.7 MBPobierz