Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej i udzielania w nich specjalistycznego poradnictwa.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE

ogłasza otwarty konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

w zakresie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej i udzielania w nich specjalistycznego poradnictwa

 

Okres realizacji zadania ustala się od dnia 20 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia
2008 roku.

Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy)  i przekazana będzie w postaci jednorazowej transzy podmiotowi realizującemu zadanie.


Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

2)    informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

5)    informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

6)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7)    inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

 

Do oferty należy dołączyć:

1)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do trzech miesięcy od daty uzyskania);

2)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2007 lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;

3)    statut podmiotu uprawnionego (jeżeli jest wymagany ze względu na status prawny podmiotu).

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

1)    możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony;

2)    jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

3)    koszty realizacji zadania;

4)    co najmniej 50 % udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5)    ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na realizację zadania              z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej i udzielania w nich specjalistycznego poradnictwa”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 17 listopada 2008 roku do godz. 1500.