Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXI/167/09

Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku:
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I.                    Rodzaj zadania:

1)       upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w powiecie białogardzkim, tj: organizacja rozgrywek w piłce siatkowej, koszykowej, nożnej, tenisie stołowym, biegach, zawodów lekkoatletycznych i innych imprez sportowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) o zasięgu gminnym i powiatowym;

2)       upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich powiatu białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu białogardzkiego w imprezach regionalnych i ogólnopolskich;

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych na wspieranie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wynosi ogółem 45.000 zł, w tym:

- na zadanie nr 1 - 15.000 zł,

- na zadanie nr 2 - 30.000 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.       Ubiegać się o dotację mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze powiatu białogardzkiego.

2.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie w terminie oferty realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

3.       Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument rejestracyjny (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2) statut lub inny dokument określający zakres działania organizacji lub podmiotu,

3) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne,

4) sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w roku 2008 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia wymienionego w ust.2, jeżeli organizacja realizowała takie zadanie z udziałem środków Powiatu Białogardzkiego.

4.       Zarząd Powiatu w Białogardzie przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie
w trybie indywidualnego wyboru oferty;

5.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

6.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno być wykonane w 2009 roku na warunkach ustalonych w umowie między Powiatem Białogardzkim a oferentem, którego oferta została wybrana i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy powiatu białogardzkiego.

 

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 marca 2009 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do Starostwa.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.       Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert;

2.       Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrzone. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będzie można uzupełnić lub poprawić w ciągu 7 dni od zawiadomienia;

3.       Przed wyborem oferentów, którym zostaną zlecone zadania, Zarząd Powiatu zasięgnie opinii komisji oceniającej, powoływanej zarządzeniem Starosty Białogardzkiego w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert;

4.       Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) prowadzona działalność statutowa w dziedzinie objętej konkursem,

2) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wysokość środków finansowych planowanych przez oferenta na realizację zadania, z uwzględnieniem środków uzyskanych z innych źródeł.

 

VII. Zadania Powiatu Białogardzkiego realizowane w roku 2008, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanym organizacjom pozarządowym:

W 2008 roku na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu Powiat Białogardzki przeznaczył 34.000 zł.

 

 

 


Wzór ofert i sprawozdań

145 KBPobierzPodgląd pliku