Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert

      

         Starosta Białogardzki działając na podstawie art 130a ust. 5d ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U . z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm ) wszczyna ponownie procedurę zmierzającą do wyznaczenia jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego.

 

Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego kieruje się przesłankami zachowania rzetelności oraz zapewnienia najwyższej  jakości świadczonych usług, w szczególności zgodnie z art 130a ust. 5d bierze pod uwagę:

 

1.     standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring;

2.     liczbę miejsc do parkowania pojazdów;

3.     proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów;

4.     warunki utrzymania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi;

5.     miejsce położenia parkingu;

6.     opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;

7.     zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym;

8.     konieczność zachowania warunków konkurencji;

9.     proponowaną cenę usługi.

 

Starosta wyznacza jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

 

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym ustala rada powiatu – art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Do oferty należy dołączyć:

-         zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

-         informację o położeniu parkingu i liczbie miejsc do parkowania pojazdów, w tym do 3,5 t. i powyżej 3,5 t.,

-         informacje o standardzie wyposażenia parkingu a zwłaszcza rodzaju ogrodzenia, oświetleniu i monitoringu,

-         tytuł własności do terenu, na którym ma znajdować się parking ( np. własność, dzierżawa, wynajem – udokumentowane ),

-         informację o sposobie zabezpieczenia pojazdów a w szczególności określenie w jaki sposób będą zabezpieczone pojazdy powypadkowe,

-         kserokopię umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej działalności,

-         kalkulację proponowanej ceny brutto usługi

 

Firmy, które są zainteresowane prowadzeniem parkingu strzeżonego są proszone do złożenia oferty  uwzględniającej wymogi określone w art. 130a ust. 5d pkt 1,2,3,4,5,7,8 i 9  w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie  ul. Grunwaldzka nr 25 p. Nr 1 w terminie do 30 czerwca 2009 r. do godz. 14.00.