Przejdź do treści

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert realizacji zadania z zakresu z zakresu specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją, wykazującymi emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu.

 

Okres realizacji zadania ustala się od dnia 1 lipca  2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

Wysokość przekazywanych środków publicznych na utrzymanie dziecka w placówce wynosi 4600 zł brutto miesięcznie. Wysokość dotacji uzależniona będzie od faktycznej liczby dni pobytu dziecka w placówce.

 

Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).


Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

2)      informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania dla 14 osób-wychowanków;

4)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

5)      informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

6)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7)      inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

Ofertę należy przygotować wg. następujących zasad:

a)   formularz oferty należy przygotować w języku polskim,

b)   oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty   wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

c) nie należy zmieniać układu pytań,

d)  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli   którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać -nie dotyczy-),

e)   podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.

 

  

Do oferty należy dołączyć:

 

1)      Kopie statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

2)  Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3)  Regon.

4)  Regulamin placówki.

5)  Pozytywna opinia Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

 

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

 

·         możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony;

jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

·         koszty realizacji zadania (do 14 osób w placówce),

·         udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

·         ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na realizację zadania z zakresu specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją, wykazującymi emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu. w sekretariacie Starostwa Powiatowego       w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - do dnia 25 czerwca  2010 r. do godz. 1500. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.