Przejdź do treści

Wyłączne właściwości Rady Powiatu

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. W skład Rady wchodzi 17 radnych.
Rada działa na sesjach a także za pośrednictwem stałych Komisji.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
 2. wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Sekretarza i Skarbnika,
 4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu Powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu, z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestyji i remontów o wartości prekrazającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowanie do spółek, ih rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych jednostkom samorządu terytorialnego,
 10. określenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uhwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowaniado międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi Powiatu,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
 • Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym ramowym rocznym planem pracy.
 • W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.