Przejdź do treści

UCHWAŁA NR 12/2015 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności

207 KBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowa informacja

97 KBPobierzPodgląd pliku

Zobowiązanie do zachowania poufności

43 KBPobierzPodgląd pliku

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie.

Zarząd Powiatu Białogardzie w imieniu Powiatu Białogardzkiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Białogardzie pod adresem ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard, zwanego dalej „Obciążającym”, działając na podstawie art. 252, art. 265 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 121), przy zastosowaniu § 6 Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Białogardzki do spółek wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji oraz art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm. poz.1643), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej każdego udziału po 1000 (tysiąc) zł, zwanych dalej „Udziałami”, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą: Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie pod adresem: ul. Chopina nr 29, 78-200 Białogard, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000525422, zwanej dalej „Spółką” na okres 25 (dwadzieścia pięć) lat od dnia obciążenia, z jednoczesnym przyznaniem użytkownikowi prawa do odpłatnego nabycia pakietu większościowego, co najmniej 60% udziałów po upływie 8 (osiem) lat użytkowania, za cenę ustaloną na podstawie sporządzonej wyceny na zlecenie Powiatu Białogardzkiego.

Podmiot zainteresowany nabyciem prawa użytkowania Udziałów, zwany dalej „Podmiotem”, może odpłatnie nabyć kserokopie: memorandum informacyjnego zawierającego informacje        o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki. W tym celu należy zgłosić się do Sekretariatu (na I piętrze) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie ul. Plac Wolności 16-17, w dniach roboczych od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego zaproszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na to zaproszenie, w godzinach 7.00 do 15.00 oraz:

·         przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego Podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności, odzwierciedlające aktualną reprezentację (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku gdy Podmiotem jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualne pełnomocnictwo,

·         podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Podmiotu,

·         dokonać opłaty brutto 6150 zł. (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) za udostępnienie kserokopii memorandum na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białogardzie numer 21124036661111000043446955 i przedłożyć dowód wpłaty.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie memorandum jest Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju: Grzegorz Łysiak tel. 94 3120915; lysiak.grzegorz@powiat-bialogard.pl. Kserokopia memorandum będzie udostępniana do dnia 07.01.2015 r. do godz. 12.00 czasu urzędowego w Polsce.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności wysokość miesięcznej opłaty                                   z tytułu użytkowania Udziałów, a także zobowiązania Podmiotu, m.in. dotyczące zobowiązań inwestycyjnych.

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Starostwie Powiatowym w Białogardzie ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard, w Sekretariacie (na I piętrze), w dniach roboczych, w godzinach pracy Starostwa, tj. 7.00 do 15.00, w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie dokonania odpłatnego obciążenia udziałów Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ” oraz dane umożliwiające identyfikacje Podmiotu.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w celu odpłatnego obciążenia Udziałów upływa w dniu 08.01.2015 r. o godz. 15.00 czasu urzędowego w Polsce. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot, który złoży odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostanie poinformowany w formie pisemnej do dnia 15.01.2015 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Obciążający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Podmiotu, który złoży odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Istotnymi elementami odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji są:

1.      Prezentacja Podmiotu.

2.      Deklaracja gotowości nabycia prawa użytkowania Udziałów.

3.      Proponowana wysokość miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania Udziałów.

4.      Deklaracja Podmiotu, że wraz z zapłatą pierwszej miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania Udziałów zapłaci on także jednorazowo skumulowane przyszłe opłaty, w łącznej sumie 4.000.000,00 złotych.

5.      Doświadczenie Podmiotu w zakresie udzielania świadczeń szpitalnych i zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 217 ze zm.).

6.      Deklaracja Podmiotu odnośnie inwestycji dotyczących majątku Spółki, zarówno w zakresie zobowiązania do zwrotu na rzecz Powiatu Białogardzkiego wydatków poniesionych na realizację inwestycji, jak i zobowiązania do kontynuacji programu inwestycyjnego przez Spółkę i jego sfinansowania.

7.      Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.

8.      Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta                      w dokumencie pt. „Szczegółowa informacja w zakresie procedury odpłatnego obciążania udziałów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Białogardzie w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia”, dostępnym do pobrania na stronie internetowej: http://bip.powiat-bialogard.pl/

Obciążający w szczególności także zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki i uzyskać jego kserokopie, do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem wyżej podanego terminu oraz przedłużenia wskazanego terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, a także zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Obciążający nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Podmioty zainteresowane nabyciem prawa użytkowania Udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy ustanowienia prawa użytkowania na Udziałach, jak również umowy dotyczącej odpłatnego zbycia udziałów.