Ewidencja gruntów i budynków

spbialogard.admin

Ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem danych w rozumieniu art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926/.

Zmiany w operacie ewidencji wprowadzane są z urzędu na podstawie dokumentów takich jak: akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne postanowienia sądowe.

Właściciele i władający gruntami mają ponadto obowiązek zgłoszenia Staroście wszelkich zmian dotyczących danych objętych ewidencją gruntów i budynków (np. zmiana adresu zameldowania).

 

Wypisy z operatu ewidencyjnego wydawane są na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Rodzaje spraw :

 

1.      Prowadzenie bazy danych opisowych ewidencji gruntów, budynków i lokali,

2.      Zatwierdzenie wyników ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

3.      Sporządzanie ( na zlecenie stron ) wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali,

4.    Sporządzanie (na zlecenie stron) wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

5.    Udzielanie informacji i poświadczenie opracowań,

6.    Udostępnianie dokumentacji do wglądu.

 

Opłaty pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333).

 

 

Wnioski i wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali nie podlegają opłacie skarbowej.

  

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą na adres :

 

 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Plac Wolności 16-17

78-200 Białogard,   (nr telefonu sekretariatu: 94 312 0901, Fax. 943120911. Biuro podawcze pok. 104)

 

 

Strony ubiegające się o wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego oraz udzielenie informacji, a także zgłaszające zmiany mogą zgłaszać się bezpośrednio do pracowników Starostwa

 ·   


WEB-EWID:     Forma Opisowa                                  Grafika
 


Wniosek o wydanie zaświadczenia.

66 KBPobierz

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów, budynków i lokali.

13.8 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

210 KBPobierz

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z EGiB.

53 KBPobierz