Przejdź do treści

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  5. Rzecznik może w szczególnych przypadkach wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się  postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

Podstawa prawna działania rzecznika:

 

  1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
  3. Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964r. ( Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym(miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów ( Dz. U. Nr 87, poz. 969)