Przejdź do treści

Prowadzone rejestry,ewidencje i archiwa

 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr urlopów okolicznościowych, szkoleń, konferencji
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego
 • Rejestr wydanych duplikatów świadectw i leg. szkolnych
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr przeprowadzanych badań lekarskich pracowników
 • Rejestr używanych pieczęci
 • Program komputerowy FK finansowo-księgowy
 • Program Ka-2 płacowo-kadrowy
 • Program KASA
 • Program środki trwałe
 • Ewidencja czasu pracy
 • Księga ogłoszeń dla uczniów
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej


Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie 1 roku i przechowuje się na nośnikach papierowych .Przekazywanie akt odbywa się  na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego. Spisy sporządzają pracownicy przekazujący akta osobie odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum. Do akt przekazywanych archiwum zakładowemu dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki. Akta spraw ostatecznie załatwionych , które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne , po dokonaniu formalności przekazania do archiwum zakładowego i zarejestrowaniu  ich w ewidencji tego archiwum, można wypożyczać na tak długo, jak długo będą one potrzebne.