Przejdź do treści

Organy szkoły i ich konpetencje

1. Organami  LO są:

a)     Rada Pedagogiczna,

b)    Dyrektor,

c)     Rada Rodziców,

d)    Samorząd Uczniowski.

2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

a)     każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny

b)    każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do ich realizacji

c)     organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów

3. Zaistniałe sytuacje konfliktowe między organami  LO rozstrzyga Dyrektor.

4. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest Dyrektor, rozstrzyga:

a)     organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu – Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

b)    organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu – Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

§ 10

 

1. Rada Pedagogiczna, nazywana dalej „Radą”, jest najwyższym kolegialnym organem  LO w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania. Rada realizuje zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami  LO.

2. Radę tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach na prawach członków pracownicy pedagogiczni  LO.

3. Zakres kompetencji oraz organizację pracy Rady określa Ustawa oraz niniejszy Statut.

4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, a zakres jego kompetencji i obowiązków określa Ustawa.

5. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego lub na innych zasadach określonych w Ustawie, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

6. Posiedzenia Rady mają charakter:

zwyczajnych, zwoływanych zgodnie z rocznym harmonogramem,

nadzwyczajnych, zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych.

7. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zapraszani przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

8. Rada ustala regulamin swojej działalności.

§ 11

 

Dyrektorem  LO, zwanym dalej „Dyrektorem”, jest osoba powoływana na zasadach określonych w Ustawie.

Dyrektor reprezentuje  LO na zewnątrz oraz pełni funkcję wykonawczą w stosunku do Rady i zarządzającą w stosunku do wszystkich pracowników i uczniów LO.

Zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora określa Ustawa.

W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny nauczyciel LO, w zakresie określonym przez Dyrektora, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 12

 

Na zasadach określonych w Ustawie Dyrektor powołuje wicedyrektora

Wicedyrektor działa w imieniu i z upoważnienia Dyrektora w celu realizacji zadań i celów określonych w Statucie.

 

§ 13

 

1.      W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      Rada Rodziców działa na zasadach określonych w Ustawie oraz regulaminie uchwalanym przez Radę Rodziców .

3.      W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.

§ 14

 

1. Na zasadach określonych w Ustawie, w Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  LO.

3. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu oraz jej uprawnienia określa regulamin Samorządu uchwalany przez ogół uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.

5. Samorządowi w szczególności przysługuje prawo do:

1)    występowania do pozostałych organów  LO z inicjatywami organizacyjnymi i programowymi – w zakresie spraw dotyczących uczniów,

2)    udziału w rozwiązywaniu problemów uczniów,

3)    redagowania i wydawania gazety szkolnej,

4)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

5)    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

6)    wyrażania opinii o nauczycielu – z własnej inicjatywy i na prośbę Dyrektora.

6. Z uprawnień, o których mowa w ust. 5, Samorząd korzysta za pośrednictwem Rady Samorządu. 

V. Nauczyciele i inni pracownicy  LO

 

§ 24

 

1.       Pracownikami pedagogicznymi LO są: Dyrektor, wicedyrektor oraz nauczyciele.

2.       Nauczycieli do pracy w szkole przyjmuje Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.       Nauczycieli religii kieruje do pracy biskup, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej lub odpowiedni zwierzchnik innych kościołów i związków wyznaniowych. Katecheci, w zakresie wykonywania zawodu nauczycielskiego, podlegają przepisom prawa oświatowego i niniejszego Statutu.

4.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą ujętą w szkolnym zestawie programów nauczania, programie wychowawczym, programie profilaktyki i rocznym planie pracy  LO oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów.

5.       Zakres zadań nauczycieli obejmuje:

1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć szkolnych oraz wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę,

2)    prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)    dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5)    bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów,

6)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych – zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów,

7)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

6.       Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:

1)    realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem do danej klasy, wchodzącym w skład szkolnego zestawu programów nauczania,

2)    przygotowywania konspektu zajęć dydaktycznych do czasu uzyskania pierwszej oceny pracy,

3)    bieżącego wypełniania dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i innej dokumentacji nauczania,

4)    systematycznego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z § 18 ust. 1 – 4,

5)    poinformowania na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także udzielania informacji o bieżących, śródrocznych i końcoworocznych wynikach w nauce,

6)    uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał,

7)    poinformowania ucznia, a poprzez wychowawcę także jego rodziców, o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej – najpóźniej na trzy tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady,

8)    poinformowania ucznia na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej,

9)    ustalenia, na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady, ocen klasyfikacyjnych.


§ 25

 

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,

2)    wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)    współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)    wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla tego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem przedmiotów, o których mowa w § 15 ust.1 . Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.

§ 26

 

1.     W rocznym planie pracy Dyrektor może powierzyć nauczycielowi obowiązki wychowawcy klasy. Uwzględniając potrzebę ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczność, obowiązki wychowawcy powierza się w zasadzie na cały okres kształcenia w szkole.

2.     Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)    z urzędu,

2)    na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)    na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

3.     Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt.2 i 3 nie są dla Dyrektora wiążące.
O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 
14  dni.

4.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.     Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

2)    uczestniczy we wszystkich formach życia zespołowego swojej klasy,

3)    ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

4)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami
i niepowodzeniami),

5)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

6.     Wychowawca zobowiązany jest w szczególności do:

prowadzenia dokumentacji uczniów danego oddziału,

kontroli wpisów w dokumentach dotyczących klasy i jej uczniów,

kontroli frekwencji na lekcjach,

śródrocznego i końcoworocznego zestawienia i obliczenia wyników statystycznych (oceny, frekwencja itp.),

wypisywania świadectw w końcu roku szkolnego, przygotowania wszystkich dokumentów potrzebnych do wystawienia świadectw końcowych, świadectw dojrzałości i maturalnych,

poinformowania rodziców najpóźniej na trzy tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady o przewidywanych dla ich dzieci ocenach podczas zebrania z rodzicami,

niezwłocznego pisemnego powiadomienia rodziców (przez sekretariat szkoły) o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla ich dzieci lub możliwości nieklasyfikowania – w przypadku niestawienia się rodziców lub nie odbycia zebrania z innych przyczyn,

czuwania nad prawidłowymi rozliczeniami finansowymi funduszy (składkowych),

poinformowania na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

ustalenia uczniowi oceny zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących zajęcia i samorządu klasowego.

7.     Wychowawca organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z tym, że spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej, niż raz na kwartał.

 

8.     Na wniosek rodziców w stałych spotkaniach może uczestniczyć Dyrektor lub nauczyciel uczący w tym oddziale.

9.     Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy ze stałej pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli.

§ 27

 

1.     Dla opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami LO może zatrudniać psychologa lub pedagoga – na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych.

2.     Pedagog (psycholog) odpowiada za realizację i koordynację zadań szkoły związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizacją programu wychowawczego i programu profilaktyki, doradztwem związanym
z wyborem kierunku kształcenia oraz wszelkimi działaniami organów szkoły mającymi na celu wspieranie rozwoju uczniów.

3.  Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)    rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych
i psychofizycznych uczniów,

2)    udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej 

3)    potrzebującym tego uczniom,

4)    prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

5)    kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

6)    inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach  poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym,   

      socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

7)    udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w  wychowywaniu własnych dzieci,

8)    udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z
uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

4.     Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy,
zatwierdzany przez Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.     Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej
pracy.

6.     Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

7.     W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

1)    może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

2)    może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

3)    współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi,  

     policją  i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami

8.     Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówek i osób działających na rzecz młodzieży.

 

9.     Za zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada Dyrektor oraz wychowawca klasowy.

10.           Dyrektor organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do LO, poprzez m.in. wyznaczenie nauczyciela-opiekuna, odpowiednie dostosowanie planu zajęć oraz warunków technicznych, a także zobowiązanie Samorządu do współpracy w zakresie tej opieki.

§ 28

 

1.     W Centrum Multimedialnym zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz .

 

2.   Zadania nauczyciela bibliotekarza są następujące:

1) W zakresie pracy pedagogicznej:

a)     prowadzi zajęcia przysposobienia czytelniczo –informacyjnego,

b)    pomaga uczniom w doborze i wyszukiwaniu właściwych pozycji z księgozbiorów,

c)     szkoli chętnych uczniów w zakresie zasad pracy biblioteki,

d)    przekazuje informacje o nowościach w księgozbiorze szkolnej biblioteki,

e)     wykonuje wystawki i gazetki kulturalne,

f)      opiekuje się uczniami, którzy wykorzystują czytelnię jako miejsce samodzielnej pracy,

g)     prowadzi poradnictwo czytelnicze,

2) W zakresie gromadzenia zbiorów:

a)     dokonuje zakupu lektur i innej literatury,

b)    zajmuje się prenumeratą czasopism ,

c)     dokonuje selekcji zbiorów w księgozbiorze ,

d)    zajmuje się opracowaniem techniczno-rzeczowym księgozbioru / ewidencja, katalogowanie, klasyfikowanie, pieczętowanie/,

e)     porządkuje katalogi i układa książki na półkach,

f)      reperuje uszkodzone egzemplarze książek

3) W zakresie dokumentacji pracy biblioteki:

a)     prowadzi dziennik biblioteki ,

b)    zajmuje się statystyką czytelnictwa,

c)     prowadzi kartoteki czytelników i rejestr wypożyczeń,

d)    prowadzi księgowanie w księdze inwentarzowej,

4)    W zakresie innych zadań:

a)     dokonuje zakupu książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów,

b)    dba o estetykę pomieszczeń biblioteki,

c)     przygotowuje sprawozdania dotyczące stanu czytelnictwa dla wychowawców klas i dyrektora szkoły

3.     Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Centrum Multimedialnego określają przepisy o pracy nauczycieli bibliotekarzy, a także indywidualny zakres czynności. Szczególnym obowiązkiem nauczyciela bibliotekarza jest wypełnianie zadań określonych w  § 23 ust. 3 – 6.

4.     Na nauczyciela bibliotekarza spada odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy jednostki.

§ 29

 

1.      Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia Dyrektor zgodnie z przepisami KP, wyznaczając im zakres czynności i obowiązków. Pracownikami administracji są:

a)     główna księgowa,

b)    sekretarz szkoły,

c)     specjalista ds. płac

d)    kierownik gospodarczy ,

Pracownikami obsługi są:

a)     konserwator maszyn i urządzeń,

b)    pracownik wysokokwalifikowany,

c)     robotnik gospodarczy,

d)    sprzątaczka

2.      Dyrektor nadzoruje pracowników niebędących nauczycielami za pośrednictwem głównego księgowego, sekretarza szkoły i kierownika gospodarczego.

3.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania:

a)     przepisów bhp,

b)    indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności, opracowanych przez Dyrektora.