Przejdź do treści

Przedmiot działalności

1. LO realizuje cele i zadania określone w Ustawie, w szczególności:

 umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz złożenia
z wynikiem pozytywnym egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości,

umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zasad, stosownie do warunków szkole i wieku uczniów,

sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej,

umożliwia rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów, zarówno edukacyjnych, jak i wszelkich innych (artystycznych, sportowych, itp.),

upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

udziela pomocy materialnej uczniom w miarę posiadanych środków finansowych,

umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.

2. Szczególnym zadaniem LO jest umożliwienie rozwijania uzdolnień
i zainteresowań uczniów poprzez:

organizację zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań – stosownie do możliwości finansowych oraz potrzeb zgłaszanych przez uczniów
i nauczycieli,

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z przepisami dotyczącymi nauczania indywidualnego w szkołach publicznych; decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia,

 powoływanie klas realizujących autorskie programy nauczania
i wychowania,

opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na wszystkich poziomach,

pomoc tym uczniom, którzy podejmują wysiłek pogłębiania uzdolnień
i zainteresowań pozaprogramowych, także realizowanych poza szkołą,

umożliwienie, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi uzdolnieniami ucznia, ukończenie szkoły w skróconym czasie.

3. Działania wychowawczo-opiekuńcze  LO mają na celu harmonijny rozwój intelektualny, duchowy i moralny ucznia, wynikają z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, a obejmują
w szczególności:

życie prywatne i funkcjonowanie w grupie,

przygotowanie do życia w rodzinie,

rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

uświadomienie znaczenia zachowań ekologicznych i prozdrowotnych,

wprowadzenie do świadomego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym,

przygotowanie do korzystania ze współczesnych środków medialnych,

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów oraz udzielanie im pomocy,

przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zjawiskom negatywnie wpływającym na rozwój osobowy ucznia,

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub inne trudności życiowe,

podejmowanie samodzielnie oraz we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, działań profilaktycznych w zakresie występujących zagrożeń.

4. LO prowadzi cykl spotkań doradczych związanych z wyborem kierunku kształcenia, koordynowanych przez pedagoga szkolnego, realizowanych przez wychowawców klasowych, nauczycieli. Przy wykonywaniu zadań doradczych LO korzysta ze współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Doradztwo realizowane jest
w szczególności poprzez:

rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów,

upowszechnianie informacji o możliwościach dalszego kształcenia stosownie do indywidualnych potrzeb,

organizację spotkań młodzieży z pracownikami poradni lub uczelni,

organizację wizyt zawodoznawczych w instytucjach i zakładach pracy,

 organizację wizyt w szkołach wyższych i policealnych.

5. LO kieruje ofertę edukacyjną do uczniów innych szkół, szczególnie do młodzieży gimnazjalnej, umożliwiając jej rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień na odpowiednio wyższym poziomie poprzez:

organizację konkursów i innych przedsięwzięć pozwalających rozpoznać
i ocenić uzdolnienia gimnazjalistów,

wdrażanie innych form pozalekcyjnych służących lokalnemu środowisku edukacyjnemu.

6. LO podejmuje inicjatywy, łączące działania edukacyjne z pozaedukacyjnymi, kierowane do społeczności pozaszkolnej, wzbogacające formy aktywności zbiorowej środowiska lokalnego, obejmujące w szczególności:

stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród nauczycieli innych szkół,

organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym,

organizację i współorganizację przedsięwzięć wzbogacających życie kulturalne oraz naukowe miasta i regionu,

propagowanie działań społecznikowskich i charytatywnych,

współpracę z instytucjami i organizacjami wyższej użyteczności.

§ 7

 

Pomoc, o której mowa w § 6 lit. h , udzielana jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Decyzje w sprawach pomocy materialnej podejmowane są w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w planach finansowych  LO.

Formami pomocy materialnej dla uczniów mogą być:

stypendia uczniowskie,

jednorazowe zasiłki losowe przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Pomoc materialną przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej, zwana dalej „komisją”, na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów, wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na okres roku szkolnego.

Komisję powołuje Dyrektor.

Ustalenia komisji w sprawie pomocy materialnej zatwierdza Dyrektor.

§ 8

 

1. LO organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie; po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust.1, wyrażane jest w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Tygodniowy wymiar godzin i sposób organizacji nauki religii odbywa się na zasadach określonych w porozumieniu między LO, a biskupem diecezji Kościoła Katolickiego lub władz innych kościołów i związków wyznaniowych, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

4. Na wniosek rodziców lub samych uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletności,  LO może organizować naukę etyki.

5. Zasady organizacji nauki etyki ustala Dyrektor, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

6. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

8. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć dydaktycznych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli wyznanie nakłada taki obowiązek. O terminie rekolekcji Dyrektor powinien być powiadomiony co najmniej 1 miesiąc wcześniej przez władze kościelne.