Przejdź do treści

Archiwum oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nim zawartych

Organizację i zakres działania archiwum oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją powstałą w organach Powiatu Białogardzkiego i Starostwie Powiatowym w Białogardzie reguluje:

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ POWSTAŁA W ORGANACH POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO I STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁOGARDZIE - wprowadzona Zarządzeniem Nr 31/2000 Starosty Białogardzkiego z dnia 13 grudnia 2000 r.

 

Zarządzenie Nr 31/2000

Starosty Białogardzkiego

z dnia 13 grudnia 2000r.

 

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją powstałą w organach Powiatu Białogardzkiego i Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr38, poz. 173 z późn. zm.) oraz  § 25 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Białogardzie instrukcję określającą organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją powstałą w organach Powiatu Białogardzkiego i Starostwie oraz napływającą do nich, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacji.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        

 

                                                                                     STAROSTA

                                                                         mgr Stefan Strzałkowski

                

U_R_39.doc

73 KBPobierz

Uchwala_289.doc

79 KBPobierz

Uchwala_134.doc

22 KBPobierz

INSTRUKCJA.doc

90 KBPobierz